''Ik heb veel filosofen en veel katten bestudeerd. De wijsheid van katten is oneindig
veel beter.' Hippolyte Taine

Voorwaarden

Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer: Kattenoppas Kits & Kats te Nijmegen.
Opdrachtgever:  
persoon (huisdiereneigenaar) die opdrachtnemer de opdracht geeft zijn Kat(ten) tegen betaling te verzorgen en eventueel extra diensten afneemt.

Artikel 2. Algemeen
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever voor zov
er van deze voorwaarden niet
door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3.    Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een opdracht te weigeren of een opdracht te annuleren.

4.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van de
kattenoppas tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale
feestdagen, e.d.. Dit geldt niet voor reeds gestarte kattenoppas afspraken.


Artikel 3. Verzorging en gezondheid
1.    Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende voedsel, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer.

2.    Indien er extra diensten worden afgenomen, dan dient opdrachtgever zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende voedsel, materialen en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer.

3.    Opdrachtgever dient zorg te dragen voor ontvlooiing, ontworming en inenting van de kat(ten) vóór aanvang van de oppasperiode.

4.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.

5.    Indien er extra diensten worden afgenomen waarbij opdrachtnemer buiten de zorg voor de kat(ten) bijvoorbeeld de zorg voor andere huisdieren, de post etc. op zich neemt, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade.

6.    Opdrachtgever bericht opdrachtnemer bij thuiskomst telefonisch, per sms of mail. 

7.    De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de kat(ten) altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever.

8.    Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever met betrekking tot de keuze van de dierenarts.

9.    Bij levensbedreigende situaties van het huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren. Opdrachtnemer zal in het geval van sterfte eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever alvorens te handelen.

Artikel 4. Contractsduur en wijziging overeenkomst
1.
    Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste vermogen en inzicht uitvoeren.

2.
    Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. De toegang geldt eveneens voor medicijnen, voedsel, etc. en toegang tot benodigdheden waar extra diensten voor zijn afgenomen (voer overige huisdieren, sleutel postvak, stofzuiger, etc.).


3.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

6.    Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

7.    De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de tarieven en voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer dient bij wijziging van de tarieven en voorwaarden de opdrachtgever op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden;
·  indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkoms
t niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt,
·  na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, 
·  indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is,
·  of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen.

2.    Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.    Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.    Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6. Overmacht
1.   
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1.
    Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.    Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


4.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.    Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van opdrachtnemer.

8.    Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan opdrachtnemer, anderen of aan de eigendommen van opdrachtnemer of anderen. Dit geldt ook tijdens de afwezigheid van de eigenaar, wanneer Kattenoppas Kits & Kats de verzorging van de kat(ten) en eventueel andere dieren op zich neemt.


9. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om overeengekomen diensten te verlenen, is Kattenoppas Kits & Kats gerechtigd derden in te schakelen om de verzorgings- en eventuele extra diensten (tijdelijk) te verlenen. Is het om wat voor reden dan ook niet mogelijk de verzorgings- en eventuele extra diensten te verlenen, dan zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan - zo spoedig mogelijk – in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

10. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

11. Opdrachtnemer kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door derden, aan huis, haard en dier(en) tijdens afwezigheid van opdrachtgever.

Artikel 8. Vrijwaring
1.
    De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Geschillen
1.
    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.